AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Vragenrubriek

Vragenrubriek

In deze rubriek beantwoorden wij een aantal veel voorkomende vragen. Wij besteden aan de beantwoording de uiterste zorg. Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie in deze rubriek in een concrete situatie als wij bij die individuele situatie niet betrokken zijn geweest. Elke situatie kan immers qua feiten en omstandigheden anders zijn. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of twijfelt u over uw eigen situatie, dan zijn wij u graag op declaratiebasis van dienst met individueel advies. Neemt u hiervoor contact met ons op via info@autoenfiscus of het contactformulier op deze website.

Ik wil in de loop van het jaar stoppen met de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto. Wat is het gevolg? (20 juli 2017)

Met een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto kan de bestelauto van de zaak gebruikt worden zonder bijtelling en zonder rittenregistratie. Zoals de naam van de verklaring al zegt, mag zo'n bestelauto dan niet privé gebruikt worden. Ook niet als het privégebruik per jaar maximaal 500 km is. Dat kan soms onpraktisch zijn als toch een kleine privérit gemaakt moet worden. Deze verklaring kan daarom ingetrokken worden. Tot de datum van intrekking gaat de belastingdienst er dan vanuit dat deze bestelauto niet privé gebruikt is. Voor de rest van het jaar moet dan een sluitende rittenregistratie bijgehouden worden. 
Intrekken van deze verklaring en daarna overstappen op bijtelling levert een bijtelling over het héle jaar op, zie ook de vraag van 18 april 2017.

Kan ik in de loop van een jaar overstappen op bijtelling als ik nu een rittenregistratie heb? (18 april 2017)

Als in de loop van een kalenderjaar achtereenvolgens verschillende auto’s door de werkgever aan een werknemer ter beschikking worden gesteld, moet een tijdsevenredig deel van het voor elk van die auto’s geldende bijtellingspercentage in aanmerking worden genomen tenzij blijkt dat de auto’s samen op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden worden gebruikt. Dit is niet anders als vaststaat dat één van de auto’s niet voor privédoeleinden is gebruikt of als het bijtellingspercentage voor één van de auto’s door een lage CO2-uitstoot wordt verlaagd. Zo’n overstap is dus pas mogelijk per 1 januari van een nieuw jaar. Bij wisseling van werkgever is overstap van bijtelling naar rittenregistratie of andersom wel mogelijk.

Ik lees dat het jaar 2016 een 'tussenjaar' wordt. Geldt de verlaagde bijtelling op een zuinige auto dan voor één jaar? (15 januari 2015)

Het jaar 2016 wordt voor de bijtelling behandeld als 'tussenjaar' omdat de Autobrief 2.0 is vertraagd. Deze kabinetsbrief zou de plannen voor de autobelastingen bevatten voor de jaren 2016-2019. Dat wordt nu 2017-2020. Daarom moest een oplossing gevonden worden voor het jaar 2016. Inmiddels hebben Tweede en Eerste Kamer al met de maatregelen ingestemd. Ook in 2016 gelden nog verlaagde bijtellingscategorieën, al worden die ten opzichte van 2015 wel aangescherpt. Als op een bepaalde auto met een eerste tenaamstelling in 2016 een verlaagde bijtellingspercentage van toepassing is, geldt dat percentage op basis van de huidige wet voor een duur van 60 maanden.

Ik heb als autobedrijf een demo verkocht. Het betreft een elektrische auto met een eerste tenaamstelling op onze naam in 2013. Krijgt de klant nu 0% of 4% bijtelling? (4 augustus 2014)

Op volledig elektrische auto's die in 2014 voor het eerst tenaamgesteld worden, is de bijtelling 4% van de catalogusprijs (bij auto's met gehuurde/geleaste batterijpakketten is dat incl. de waarde van de batterijen). Maar voor het privégebruik van volledig elektrische auto's die uiterlijk 31 december 2013 voor het eerst tenaamgesteld zijn, is de bijtelling nog 0%. Dat percentage geldt voor de duur van 60 maanden van de eerste tenaamstelling.

Naar aanleiding van het artikel over de bijtelling op een gebruikte auto heb ik een vraag. Mijn situatie is namelijk net iets anders. Ik ben onlangs in dienst gekomen bij ons bedrijf en mag een tweedehands auto uitzoeken. Dus niet een auto van een collega of al in eigendom was bij de zaak. Welke regels gelden er dan m.b.t. de bijtelling van een auto van 1 à 2 jaar oud? (30 januari 2014)

Bij een gebruikte auto wordt verschil gemaakt tussen auto's met een eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012 en auto's met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012. Auto’s van voor 1 juli 2012 houden bij wisseling van eigenaar en berijder hun destijds geldende bijtellingspercentage nog tot 1 juli 2017. Auto’s van na 1 juli 2012 kunnen, afhankelijk van de CO2-uitstoot, gedurende 60 maanden een verlaagde bijtelling hebben. Voor u geldt de verlaagde bijtelling dan gedurende het nog resterende aantal maanden van die 60-maandsperiode. Na afloop van die 60 maanden geldt de bijtelling op basis van de CO2-uitstoot van de auto en de tabel die dan in dát jaar gaat gelden.

Ik schaf een auto aan uit februari 2012. Deze had toen 14% bijtelling. De auto zou qua CO2-uitstoot nu op 20% bijtelling uitkomen. Welke bijtelling geldt er voor mij? (5 december 2013)

Voor deze situaties geldt er een overgangsregeling. De beperking van de verlaagde bijtelling tot maximaal 60 maanden is namelijk pas per 1 juli 2012 gaan gelden. Voor auto's met een eerste tenaamstelling vóór 1 juli 2012 die na die datum van eigenaar én berijder wisselen, blijft de lage bijtelling behouden tot uiterlijk 1 juli 2017. Dit is geregeld in artikel 13bis, lid 23, onderdeel d, Wet op de loonbelasting.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor zeer zuinige personenauto's wordt per 2014 afgeschaft. Kan ik er nu nog van profiteren als mijn auto in 2014 wordt afgeleverd? (4 december 2013)

Deze investeringsaftrek gaat inderdaad verdwijnen voor personenauto's (tenzij ze zijn bestemd voor het beroepsvervoer, denk aan taxi's). Bepalend is het aangaan van de investeringsverplichting. De order moet dus in 2013 getekend zijn. De aftrek krijgt u dan in het jaar van ingebruikname, óf in het eerdere jaar (2013) voor zover u aanbetaalt.

Als ik mijn auto aanpas zodat de CO2-uitstoot hoger wordt, moet ik aanvullende BPM betalen. Kan zo'n aanpassing ook gevolgen hebben voor de bijtellingscategorie? (17 juli 2013)

Als u de motor van uw auto binnen 3 jaar na de eerste kentekenregistratie zodanig laat veranderen dat de auto hierdoor een andere CO2-uitstoot krijgt, moet u daarvoor inderdaad een aanvullende aangifte BPM indienen. Nu de CO2-uitstoot mede bepalend is voor de hoogte van de BPM, brengt een hogere uitstoot immers een hogere BPM met zich mee. Nog vervelender wordt het als uw auto door zo'n aanpassing de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto's verliest. Voor de bijtelling is echter niet zo'n regeling getroffen als voor de BPM. Ook voor andere regelingen die aan de CO2-uitstoot gekoppeld zijn (bijv. de investeringsaftrek), ontbreekt zo'n "antimisbruikbepaling".

Ik heb begrepen dat er een plafond is voor de aanvraag van de MIA op een elektrische of plug-in hybride auto. Hoe werkt dat? (12 maart 2013)

Voor de milieu-investeringsaftrek en de versnelde afschrijving gelden inderdaad maximale bedragen. In 2013 is in totaal 101 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 24 miljoen euro voor Vamil. Agentschap NL meldt hierover: "In principe worden de regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Sinds 1 januari 2009 is het mogelijk een deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken. Ook kan een teveel aan budget meegenomen worden naar een volgend jaar. Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien u vóór de sluiting heeft geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kunt u deze kosten uiterlijk drie maanden na investeringsdatum melden".

Kan ik een in 2013 aangeschafte zeer zuinige auto ook versneld afschrijven? (12 januari 2013)

Een in 2013 aangeschafte zeer zuinige personenauto (die aan de CO2-uitstootnormen van de 14% bijtelling voldoet), staat ook in 2013 nog op de zg. milieulijst. In 2013 geldt echter niet meer de versnelde afschrijving, maar een mooiere regeling: namelijk 13,5% milieu-investeringsaftrek. Die is ook van toepassing bij operationele lease. Bij financial lease en koop kan deze zg. MIA zelfs bovenop de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden toegepast.
UPDATE: bij aanschaf tussen 1 juli en 31 december 2013 staat de regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving open. Voorwaarde is ingebruikname of aanbetaling in 2013.

Geldt de versnelde afschrijving voor zeer zuinige auto's in 2012 nog? (15 september 2012)

Zeer zuinige personenauto's staan op de zogenaamde milieulijst die u vindt op de website van Agentschap NL. De code bij dit onderdeel van de lijst (code C5076) geeft aan dat deze auto's alleen in aanmerking komen voor versnelde afschrijving. Dat betekent dat u op 75% van de investering versneld mag afschrijven. Dat kan een liquiditeits-, rente- en tariefsvoordeel opleveren. Recht op milieuinvesteringsaftrek is er alleen voor auto's met een nóg lagere uitstoot (in de praktijk vooral elektrische en plug-in hybride auto's). Wel kunt u, afhankelijk van de rest van uw investeringen in dit jaar, de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28% toepassen.

Overgangsregeling bijtelling en toepassing investeringsaftrek (3 september 2012)

Vraag: Ik ben van plan om een reeds voor 1 juli 2012 tenaamgestelde personenauto te kopen met een CO2-uitstoot van 110 gram/km. Deze benzineauto was tot nu toe als demo in eigendom van het dealerbedrijf. Ik heb begrepen dat ik nog tot uiterlijk 1 juli 2017 kan genieten van 14% bijtelling op deze auto. Gezien de overgangsregeling zou ik denken dat de investeringsaftrek ook van toepassing is.
Antwoord: Voor de investeringsaftrek moet op het moment van het aangaan van de verplichtingen worden gekeken naar de dán geldende CO2-uitstootnormen, zodat u op deze auto geen investeringsaftrek krijgt. Wel kunt u inderdaad profiteren van de overgangsregeling van de bijtelling voor auto's die op 1 juli 2012 al tenaamgesteld waren.

Overgangsregeling bijtelling (28 augustus 2012)

Vraag: Indien vanwege de nieuwe regeling de bijtelling van de auto vanaf 1 juli is veranderd van 20 naar 25%, hoe werkt het als ik vanuit de zaak een auto koop/lease welke door de dealer of en ander persoon net voor deze datum op naam is gezet ? Betaal ik dan 20% bijtelling omdat de auto voor die tijd op naam is gezet door een ander of omdat hij binnenkort pas op naam mijn bedrijft komt gewoon 25% bijtelling?
Antwoord: De CO2-uitstoot van deze auto is zodanig dat deze vanaf 1 juli in de 25%-categorie valt. Toen de auto voor 1 juli te naam werd gesteld, viel de auto echter nog in de 20%-categorie. Die categorie blijft dan van toepassing zolang de eigenaar of de berijder van de auto dezelfde is als voor 1 juli het geval was. In uw situatie verandert echter zowel de eigenaar als de berijder. In dat geval blijft de 20% bijtelling op grond van de overgangsregeling nog van toepassing tot uiterlijk 1 juli 2017.

Vanaf 1 augustus start ik in een nieuwe baan. Kan ik dan overstappen van rittenregistratie naar bijtellen? (21 juni 2012)


De bijtelling wordt inderdaad per werkgever beoordeeld. Dat biedt de mogelijkheid om van rittenregistratie over te stappen op bijtellen of andersom. Bedenk wel dat de belastingdienst de 500-kilometergrens in zo'n geval tijdsevenredig toepast, zodat dan tot 1 augustus maximaal 7/12 x 500 km privé gereden mag zijn. Zie ook het rekenvoorbeeld van de belastingdienst.

Ik stap over naar een auto met 0% bijtelling, maar heb tot nu toe een rittenregistratie bijgehouden. Kan dat? (5 juni 2012)

Een elektrische auto of een plug-in hybride met een uitstoot van niet meer dan 50 gram/km levert voor de bijtelling inderdaad het prettige tarief van 0% op. U signaleert terecht dat er gevolgen kunnen zijn voor de bijtelling over de periode waarin u dit jaar een andere auto ter beschikking had staan. Op die andere auto zal naar wij aannemen het normale 25%-bijtellingstarief van toepassing zijn geweest, gezien het feit dat u tot nu toe een rittenregistratie hebt bijgehouden. U kunt nu twee dingen doen: De eerste mogelijkheid is het intrekken van de Verklaring geen privégebruik, zodat u vanaf nu van het 0%-tarief kunt profiteren. Voor het reeds verstreken deel van dit jaar krijgt u dan een naheffing voor de bijtelling over die maanden. U kunt de bijtelling immers alleen voorkomen als u kunt aantonen over het héle jaar niet meer privé te rijden dan 500 kilometer, terwijl u nu stopt met de rittenregistratie. De andere mogelijkheid is om de rittenregistratie nog even voort te zetten tot eind van dit jaar en vanaf volgend jaar over te stappen op wèl bijtelling betalen, maar dan tegen het zeer gunstige 0%-tarief. Welke van beide opties in uw situatie het voordeligst is, hangt af van de waarde van de tot nu toe gebruikte auto, het bijtellingspercentage van die auto en de duur van de reeds verstreken periode waarin u die auto ter beschikking had staan.

Ik heb een zeer zuinige auto besteld. Moet ik hem nog vóór 1 juli tenaamstellen om van de MRB-vrijstelling te kunnen profiteren? (4 juni 2012)

Per 1 juli wijzigen de CO2-uitstootnormen van de bijtelling en van de BPM. Vooral voor de bijtelling kan tenaamstelling vóór 1 juli leiden tot grote verschillen als de auto die u besteld hebt na die datum in een hogere bijtellingscategorie zou vallen. Als u een particuliere autobezitter bent, hebt u van de bijtelling geen last. Afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw auto kan de BPM-vrijstelling ook na 1 juli nog van toepassing zijn.
Voor de MRB blijven de huidige normen van kracht. Dat wil zeggen dat de vrijstelling nog blijft gelden (tot 1 januari 2014) voor alle auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram/km bij diesel en 110 gram/km in overige gevallen. Of de auto vóór of na 1 juli 2012 te naam is gesteld, maakt daarbij geen verschil.

Als ik mijn auto uiterlijk 30 juni 2012 te naam stel, houd ik dan ook na 1 juli 2012 mijn lage bijtelling? (17 maart 2012)

Voor de berijders van een auto in een lagere bijtellingscategorie is het inderdaad van groot belang om zekerheid te hebben over de hoogte van de bijtelling op de auto die men vaak meerdere jaren rijdt. Om de stimulans in stand te houden voor auto’s die zuiniger zijn dan gemiddeld, zullen de maximale CO2-uitstootgrenzen van de 14% en 20%-categorie de komende jaren worden aangescherpt, voor het eerst per 1 juli 2012. Hierbij geldt gelukkig wel een overgangsregeling:
Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage, ook als in latere jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Het gaat dan dus om situaties waarin de auto niet van berijder verandert. 
Dat geldt ook voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan, daarna niet van eigenaar veranderen maar wel aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar én berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling nog gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012.